Opiekun medyczny - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie opiekun medyczny jest
refundowany dla osób bezrobotnych - przez urzędy pracy.

OPIEKUN MEDYCZNY (532102)
Prowadzony przez Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie.


Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu opiekuna medycznego.


Ukończenie tego kursu, pozwala przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny, w zakresie danej kwalifikacji  MED.03.Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej , przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny można uzyskać:


• mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie opiekun

• posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikację opiekuna medycznego i uzupełnione wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Eskulap” w Krotoszynie.Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową w zawodzie opiekun medyczny.


Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

• rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

• pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psychospołecznych;

• asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

• konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania

• podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Perspektywy zatrudnienia

• Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze,

• Odziały szpitalne,

• Domy Pomocy Społecznej,

• Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej,

• Środowiskowe Domy Pomocy,

• Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,

• Własna działalność gospodarcza.

Zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny można uzyskać:


• mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie opiekun

• posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikację opiekuna medycznego i uzupełnione wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Eskulap” w Krotoszynie.Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową w zawodzie opiekun medyczny.


Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

• rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

• pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psychospołecznych;

• asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

• konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania

• podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Perspektywy zatrudnienia

• Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze,

• Odziały szpitalne,

• Domy Pomocy Społecznej,

• Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej,

• Środowiskowe Domy Pomocy,

• Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,

• Własna działalność gospodarcza.

Zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.


Wróć do spisu treści