Opiekun osoby starszej - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Opiekun osoby starszej (341202)

Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe SPO.02.Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej,tytuł opiekun osoby starszej z kwalifikacją
SPO.02.oraz europass w jezyku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie.Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec klasy drugiej.


Kwalifikacje :

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;

 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;

 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.


Perspektywy zatrudnienia

 • Środowisko domowe podopiecznych,

 • Ośrodkach i Domach Pomocy Społecznej

 •  Dziennych Domach Wsparcia,

 • Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej ,

 • Instytucjach działających na rzecz osób starszych,

 • Oddziałach szpitalnych

 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Rehabilitacji Leczniczej, Geriatrycznych,

 • Hospicjach


PLAN NAUCZANIA

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Organizacja opieki nad osobą starszą

 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

 • Metodyka pracy opiekuńczej

 • Język migowy

 • Język obcy w pomocy społecznej


Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Opieka i wsparcie osoby starszej

 • Aktywizacja społeczna

 • Praktyka zawodowa w :

-placówkach pomocy społecznej,
-zakładach opiekuńczo-leczniczychWróć do spisu treści