Kwalifikacyjne kursy zawodowe - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treściKWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Każda osoba (pełnoletnia) może jednocześnie robić kilka kwalifikacji, np. jedną z zakresu usług kosmetycznych, drugą z zakresu opiekuna medycznego, a jeszcze inną z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia.

  • Po każdym egzaminie otrzymuje świadectwo wybranej przez siebie kwalifikacji.

  • Osoba zapisująca się na KKZ, która nie posiada wykształcenia średniego, może zdobyć kwalifikacje, ale nie uzyska tytułu technika. Udogodnieniem w   tej kwestii jest to, że osoba po gimnazjum może jednocześnie zapisać się do LO i na KKZ, ale dopiero po ukończeniu LO i uzyskaniu świadectw wybranych przez siebie kwalifikacji uzyskuje tytuł technika w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23.12.2011r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego od 01 września 2012r. prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodwe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji dla zawodów :ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WYBOREM ? SPRAWDŹ
Przewodnik po zawodach
(Plik pdf - 27,9 MB)
autor : Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga
www.koweziu.edu.pl

Wróć do spisu treści