Opiekunka dziecieca - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Opiekunka dziecięca (325905)


W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2016 poz. 695)Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym : soboty i niedziele.Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku ,  konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł opiekunki dziecięcej  z kwalifikacją SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wpisanego do rejestru zawodów medycznych oraz europass w jezyku angielskim który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie .Egzamin potwierdzający kwalifikację
SPO.04. odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Kwalifikacje :

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;

 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;

 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.


Perspektywy zatrudnienia

 • Żłobki

 • Przedszkola

 • Domy małego dziecka

 • Dziecięce oddziały szpitalne

 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 • W charakterze au-pair w krajach UE

 • Interwencyjne placówki opiekuńcze

 • Rodzinne domy dziecka

 • Pogotowia opiekuńcze

 • Domy dziecka

 • Sanatoria


NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO WEJŚCIU W ŻYCIE "USTAWY ŻŁOBKOWEJ"
OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB W KLUBIE DZIECIĘCYM
DZIENNY OPIEKUN


PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 • Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

 • Język migowy

 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pielęgnacja i wychowanie dziecka
Opieka nad dzieckiem
Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
Praktyka zawodowa(4 tyg):
    - Oddziały szpitalne dziecięce,
     -Przedszkola z oddziałami integracyjnymiWróć do spisu treści