Asystent osoby niepelnosprawnej - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Asysytent osoby niepełnosprawnej (341201)

Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu). Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku ,konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci Szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, tytuł technikalny asystent osoby niepełnosprawnej z kwalifikacją SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie.Egzamin potwierdzający kwalifiakcję MS.08. odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Kwalifikacje :

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;

 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;

 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.


Perspektywy zatrudnienia
 

 • Domy Pomocy Społecznej,

 • Dzienne Domy Pomocy Społecznej,

 • Środowiskowe Domy Samopomocy,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,

 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,

 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Hospicja,Oddziały Szpitalne

 • Ośrodki Adaptacyjne,

 • Fundusze i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.PLAN NAUCZANIA


Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

 • Elementy anatomii i patologii człowieka

 • Język migowy

 • Opieka i pielęgnacja człowieka

 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

 • Język obcy w pomocy społecznej


Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Umiejętności opiekuńcze

 • Terapia zajęciowa i aktywizacja

 • Praktyka zawodowa:

      -w środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej
      -w placówkach pomocy społecznejasystent osoby niepełnospranej
Wróć do spisu treści