Opiekun medyczny - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Opiekun Medyczny (532102)

(Asystent pielęgniarki)


Jeżeli lubisz nieść pomoc innym opiekować się słabszymi, chorymi i niesamodzielnymi ... to zawód dla Ciebie.


Opis zawodu

Zawód Opiekun Medyczny (asystent pielęgniarki)  jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi.

Organizacja kształcenia


NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu). Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,tytuł opiekuna medycznego z kwalifikacją
MED.03. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej,  oraz europass w języku  angielskim ,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie,wpisanego do rejestru zawodów medycznych.Egzamin potwierdzający kwalifikacje MED.03. odbywa się pod koniec drugiego semestru.


Nasza Szkoła decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej otrzymała upoważnienie do organizowania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY.
Absolwenci naszej Szkoły  mają więc możliwość uzyskania
dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w warunkach które doskonale znają.
Kwalifikacje :

MED.03. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;

 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;

 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.


Szkoła dysponuje własną pracownią do zabiegów  pielęgnacyjno-opiekuńczych wyposażoną w profesjonalny sprzęt jak :

 • fantomy do pielęgnacji chorego,

 • fantomy do resuscytacji krązeniowo-oddechowej,

 • AED defibrylator zewnętrzny,

 • podnośniki ,

 • wózek inwalidzki,

 • nowoczesne łóżka do pielęgnacji chorego,

 • inny sprzęt.


Perspektywy zatrudnienia

 • Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze,

 • Odziały szpitalne,

 • Domy Pomocy Społecznej,

 • Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej,

 • Środowiskowe Domy Pomocy,

 • Hospicja,

 • Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,

 • Własna działalność gospodarcza.Zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.PLAN NAUCZANIA:

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

 • Zdrowie publiczne

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 • Zarys psychologii, socjologia

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 • Język migowy

 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowiaKształcenie zawodowe praktyczne


 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze- pracownia

 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 • Praktyka zawodowa(2 tyg.w I sem.i 2 tyg. w II sem):

   
-w palcówkach ochrony zdrowia
-w placówkach pomocy społecznejWróć do spisu treści